loader
Dokumenty

Jakie są zasady podatkowe w przypadku likwidacji udziałów w spółce?

Przystępując do spółki, partnerzy wnoszą takie elementy jak gotówka i nieruchomości. Jeśli wnoszone jest to drugie, osoba fizyczna może dokonać wyboru zgodnie z IRC § 754, a wniesione mienie otrzymuje zwiększoną podstawę. Na przykład, jeśli wchodzę do spółki i wnoszę budynek, w którym mam podstawę 75 000 USD, to zgodnie z tą decyzją, spółka przejmuje aktywa za ich FMV. Jeśli FMV wynosi $150,000, to tworzy to "wewnętrzną podstawę" w spółce i "zewnętrzną podstawę" dla partnera w wysokości $75,000.

Likwidacja udziału partnera może stanowić jego udział w godziwej wartości rynkowej aktywów spółki, jego udział w niezrealizowanych należnościach lub gwarantowanych płatnościach za udział. Oto kilka innych warunków, o których powinni wiedzieć księgowi:

  • W zakresie, w jakim płatność reprezentuje udział partnera w godziwej wartości rynkowej aktywów spółki, jest ona traktowana jako wypłata na rzecz partnera zgodnie z normalnymi zasadami dystrybucji.
  • W zakresie, w jakim płatność reprezentuje udział partnera w niezrealizowanych należnościach, partner będzie miał zwykły dochód lub stratę.
  • W zakresie, w jakim płatność jest gwarantowana, podlega ona zasadom obowiązującym na mocy Kodeksu § 707(c).
  • Spółka jest zwykle traktowana jako kończąca działalność dla celów podatkowych (niezależnie od tego, czy faktycznie kończy działalność), jeśli przestaje prowadzić działalność jako spółka lub jeśli 50 procent lub więcej całkowitego udziału w kapitale i zyskach zmienia właściciela w drodze sprzedaży lub wymiany w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Wkłady majątkowe w zamian za partnerstwo oraz darowizny, zapisy, spadki i likwidacje nie są liczone dla celów tego 50-procentowego testu, nawet jeśli wynikiem jest jeszcze większa zmiana.

Wspólnik może wystąpić ze spółki osobowej poprzez sprzedaż lub likwidację swojego udziału. Pierwsza z nich podlega opodatkowaniu. Sprzedawca-partner rozpoznaje zwykły dochód w zakresie, w jakim zysk ze sprzedaży jego udziału jest przypisany do niezrealizowanych należności i zapasów. Zysk lub strata kapitałowa sprzedawcy-partnera jest równa różnicy między kwotą zrealizowaną w sprzedaży (pomniejszoną o część przypisywaną niezrealizowanym należnościom i zapasom) a skorygowaną podstawą sprzedawcy-partnera w jego udziale w spółce (również pomniejszoną o część przypisywaną niezrealizowanym należnościom i zapasom).

Nabywca udziału w spółce osobowej będzie miał podstawę kosztową. Domyślnie nabywca - wspólnik odziedziczy rachunek kapitałowy sprzedawcy. Ponieważ aktywa spółki mogą zyskać lub stracić na wartości, prowadzi to zazwyczaj do rozbieżności między podstawą nabycia przez nabywcę-partnera udziału w spółce (podstawa zewnętrzna) a przypisaniem przez niego podstawy do każdego z aktywów należących do spółki (podstawa wewnętrzna). To resolve this disparity, Code § 754 allows the partnership to make special basis adjustments to the inside basis of the partnership assets.